O szkole

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ
Z ŻYCIA SZKOŁY W LIPNICY

(opracował: Tomasz Drzazga)

Po pierwszym rozbiorze Polski (1772) kiedy Prusy Królewskie zostały zagarnięte przez Królestwo Pruskie, Gochy znalazły się pod administracją pruską. Od 1815 roku należały do Departamentu/ Rejencji Kwidzyńskiej.

Według kroniki B. Machuta, w latach po Powstaniu Styczniowym (1863) miała powstać pierwsza szkoła ludowa. Znajdowała się na posiadłości należącej do rodziny Konrada Kiedrowskiego. Czy była to wspomniana poniżej „szkoła wędrowna” nie wiadomo.

Pierwsza urzędowa wzmianka o szkole w Lipnicy pojawia się w piśmie starosty człuchowskiego z dnia 29 stycznia 1856 roku do Urzędu Prowincji w Kwidzynie, w sprawie urządzania szkoły ewangelickiej w Borowym Młynie. W wolnym miejscu znajduje się notatka: „Urządzić szkołę wędrowną w Lipnicy.”

Pierwsza oficjalna nazwa tej szkoły brzmi Evangelische Wanderschule Heidemühl – Liepnitz (Ewangelicka Szkoła Wędrowna Borowy Młyn – Lipnica i pochodzi z wykazu rodzin w tym rejonie szkolnym z dnia 21 lipca 1870 roku. W 1870 roku, kiedy ją otwarto, lipnicka szkoła liczyła 11 uczniów a prowadził ją nauczyciel Gottfried Mielke, stale mieszkający w Borowym Młynie.

Fragment protokółu powizytacyjnego nauczyciela ewangelickiego Gottfrieda Mielke z 1870 roku z wyszczególnioną liczbą uczniów w Lipnicy Fragment protokółu powizytacyjnego nauczyciela ewangelickiego Gottfrieda Mielke z 1870 roku z wyszczególnioną liczbą uczniów w Lipnicy

W 1876 roku w szkole nauczano religii, języka niemieckiego, rachunków, geografii, historii, przyrody, śpiewu, rysunku i gimnastyki. W porze zimowej lekcje odbywały się od godz. 8-12, w czasie letnim od godz. 6-12. Dzieci najmłodsze uczyły się niezależnie od pory roku od godziny 13 do 15. Nadzór nad szkołami na Gochach do końca 1880 roku sprawował Lokalny Inspektor Szkolny pan Lashmann z Mielna.

Ze względu na powiększająca się liczbę dzieci w latach 1898-1899 wybudowano w Lipnicy nową szkołę tzw. Elementarschulen przeznaczoną docelowo dla 130 dzieci z 2 mieszkaniami dla nauczycieli. Pod budowę zakupiono grunt od rolnika Wincentego Wirkusa.

Zdjęcie szkoły w Lipnicy (Liepnitz) z 1912 rokuZdjęcie szkoły w Lipnicy (Liepnitz) z 1912 roku

Ostatnie zajęcia szkolne w szkołach pruskich w tym regionie, w 1919 roku trwały do Świąt Bożego Narodzenia. Postanowieniami pokoju wersalskiego (1919) zwrócono Polsce w roku 1920 część Prus (woj. pomorskie). Na początku stycznia 1920 roku prawie wszyscy niemieccy nauczyciele opuścili tutejsze szkoły. Nauka szkolna została przerwana, aż do początku kwietnia, głównie z powodu braku polskich nauczycieli oraz opału. Pierwsze lekcje już w polskiej szkole rozpoczęły się 1 kwietnia 1920 roku.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Polska, na poszczególnych terenach, przejęła systemy oświatowe dawnych państw zaborczych. W wielu miejscach, występował duży analfabetyzm, brakowało szkół i nauczycieli. Rozwiązywanie wynikających z tego faktu problemów należało do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Dekretem z dnia 7 lutego 1919 r. wprowadzono obowiązek szkolny w zakresie szkoły powszechnej dla wszystkich dzieci w wieku od 7 do 14 lat (postanowienie takie zawierała też konstytucja uchwalona 17 marca 1921 roku).

gazetka_1920Rozporządzenie z 10 marca 1920 roku w sprawie wprowadzenia szkolnictwa polskiego na terenie byłej dzielnicy pruskiej

W 1920 roku nominację na inspektora szkolnego okręgu w Brusach otrzymuje absolwent kościerskiego Seminarium Pedagogicznego Jan Hoffman (1876 – 1956). To On kładł pierwsze zręby pod organizację polskiego szkolnictwa na Zaborach i Gochach, które należały do Inspektoratu Bruskiego do 1932 roku, czyli do czasu likwidacji tej placówki. Od tego roku szkoły działające na tym terenie podporządkowano Inspektoratowi Chojnickiemu.

Reorganizacja była wynikiem wprowadzonej 11 marca 1932 r. reformy Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Janusza Jędrzejewicza. Wprowadzono wówczas 7-letni obowiązek szkolny. Powstały m.in. trzystopniowe szkoły powszechne: W szkole I stopnia realizowano program 4 klas (przez 2 lata realizowano program klasy III, 3 lata program klasy IV), w szkołach II stopnia 6 klas (przez 2 lata realizowano program klasy VI); w szkołach III stopnia realizowano program 7 klas.

W Lipnicy, w okresie międzywojennym funkcjonowała Szkoła Powszechna II stopnia, w której pracowali kolejno:

1.1920 – Józef Drążek i … Balewski

info_1920Informacja o tymczasowym powołaniu Balewskiego na stanowisko nauczyciela w Lipnicy w Urzędowej Gazecie Szkolnej dla Województwa Poznańskiego i Pomorskiego z 1920 roku

2. 1924 – Józef Drążek (kierownik) i Włodzimierz Maćków

3. Piotr Kąkol (kierownik) i Włodzimierz Maćków (Piotr Kąkol, w kronice B. Machuta zapisany jako Konkol, w 1924 roku był jeszcze nauczycielem w Brzeźnie. W 1930 roku, już jako kierownik szkoły, witał wojewodę pomorskiego Wiktora Lamota podczas otwarcia powiatowego ośrodka zdrowia w Lipnicy)

o_szkole

Zdjęcie z końca lat 20-tych XX wieku. W środku siedzą nauczyciele: Piotr Kąkol i Włodzimierz Maćków

info_1932Informacja z Gazety Gdańskiej z 11 listopada 1932 roku o utworzeniu oddziału Związku Strzeleckiego przez kierownika szkoły Piotra Kąkola i dr Staszkiewicza

4. 1933 – Antoni Leńczyk (kierownik), Lucyna Chodakiewiczówna, Bolesław Machut (skierowany do Lipnicy 1 sierpnia 1933 roku, po śmierci Leńczyka obejmuje stanowisko kierownika szkoły).

info_1933

Informacja z Gazety Gdańskiej z 19 listopada 1933 roku o zorganizowaniu obchodów święta niepodległości w Lipnicy przez kierownika szkoły Antoniego Leńczyka

5. 1 sierpień 1939 – Bolesław Machut (kierownik), Antonina Łukowska, Józef Kubacki
W ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej, Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” Toruń odwiedziła szkołę w Lipnicy. Z jej środków zorganizowano dożywianie, młodzież otrzymała bieliznę, buty, ubrania oraz słodycze Wedla.

dyplom_193819 czerwiec 1938 rok. Dyplom dla uczniów ze szkoły w Lipnicy od 1 Batalionu Strzelców w Chojnicach

W lipcu 1939 roku szkoła, na zaproszenie dowódcy Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu, generała broni Michała Tadeusza Karaszewicza-Tokarzewskiego, bawiła na bezpłatnej wycieczce w Toruniu. Atrakcjami były występy w Radiu Toruń (dzieci m.in. śpiewały piosenki kaszubskie), kino, teatr, ognisko harcerskie, przejażdżki konne, itd.

wycieczka_1939

Lipiec 1939 rok. Dzieci ze szkoły w Lipnicy na wycieczce w Toruniu.       

zdjęcie

Słowo Pomorskie 05.07.1939 R.19 nr 151, s.8

Z lewej strony nauczyciel Józef Kubacki, z prawej kierownik szkoły Bolesław Machut.

Generał Tokarzewski Jeszcze 20 sierpnia 1939 r. odwiedził szkołę, przywożąc pomoce naukowe i liczącą kilkaset egzemplarzy bibliotekę.

1939/1940
1 września o godzinie 16.00 do Lipnicy wkraczają Niemcy:

„Razem z wojskiem niemieckim wkraczają w mundurach członkowie Gestapo, NSDAP i inni. Przewracają całą szkołę, szukają dokumentów. Depcą godła polskie, portrety dostojników władzy sanacyjnej, Mickiewicza, Konopnickiej… depczą krzyże. Całą bibliotekę szkolną i te setki książek od gen. Tokarzewskiego depcą, wywalają i palą. Wieszają swastykę i Hitlera.” (B. Machut – Kronika Szkolna 1945-1981)

1940-1945
Na wcielonych do Rzeszy ziemiach Pomorza nastąpiła próba całkowitej likwidacji polskości. Rozwiązano polskie towarzystwa i placówki naukowe, a także placówki muzealne, grabiąc ich eksponaty. Likwidacji uległy wszystkie biblioteki szkolne. Rozpoczęto walkę z językiem polskim, chcąc go ostatecznie wyeliminować z tych terenów. Dzieci polskie musiały uczęszczać do szkół niemieckich.

W latach niemieckiej okupacji szkołą w Lipnicy kierował Weimann, a po jego śmierci na froncie, jego żona, polska nauczycielka z Poznania, która przyjęła II grupę niemieckiej listy narodowej (Kategoria 2 – Deutschstąmmige – osoby przyznające się do narodowości niemieckiej, posługujące się na co dzień językiem niemieckim, kultywujące kulturę niemiecką, zachowujące się biernie. Zaliczeni do II grupy otrzymywali automatycznie obywatelstwo III Rzeszy.) Przedszkole zorganizowano w domu u ob. Zielińskiego. Ogrodzony plac zabaw znajdował się nad jeziorem Głęboczek.

mapa_1942Fragment mapy topograficznej z 1942 roku, na której zaznaczono położenie szkoły (Schule) w Lipnicy

1945

2 marca 1945 roku oddziały 70 Armii 2 Frontu Białoruskiego generała-pułkownika Wasilija Stiepanowicza Popowa, po kilkugodzinnej walce wyparły z Lipnicy oddziały niemieckie. Szkoła została zajęta na punkt dowodzenia.

komunikat_1945Komunikat „Sowieckiego Informbiura” o zajęciu m.in. Lipnicy zamieszczony w gazecie „Krasnaja Zwiezda” z dn. 6 marca 1945 roku

Uroczyste rozpoczęcie nauki szkolnej nastało 29 maja 1945. Nauka szkolna rozpoczęła się 1 czerwca. Zapisało się do niej 111 uczniów z Lipnicy, Kiedrowic, Prądzony, Osusznicy. Rok szkolny trwał od 1 czerwca do 31 lipca 1945. W czasie nauki i wakacji trwał urzędowy i społeczny remont zniszczonej podczas działań wojennych szkoły.

Odpis protokołu przejęcia budynków szkolnych oraz inwentarza Lipnica, dnia 1/VI 1945.

„Z dniem 1. czerwca 1945 powierzył mi powtórnie Inspektor Szkolny w Chojnicach pismem z dnia 26 maja 1945 L.dz. (?) 559/45 po blisko 6-cio letniej okupacji niemieckiej – Kierownictwo na mojej szkole w Lipnicy z roku 1939.

            Przy przejęciu szkoły był obecny sołtys Franciszek Zieliński. Obejmując powyższą szkołę zastałem następujący stan budynków szkolnych:

Lokal szkolny. Dach w 2 miejscach poważnie uszkodzony, w innych miejscach lekko od pocisków. Ściana szczytowa i południowa przebita pociskami. Tak samo ściany klasy nr 3. oraz pokoju na poddaszu. Sufity w klasach od deszczu w 1 mocno, w 2 miejscach słabo uszkodzone. Brak połówek okiennych w dalszych klasach oraz 4 połówek w pokojach nauczycielskich, brak 3 mniejszych okienek na strychu. Brak 105 szyb, 2 drzwi, 17 kluczy, 7 zamków. Wszystkie piece uszkodzone, brak 6 drzwiczek, 8 śrub. Dwie maszyny do gotowania zdemolowano.

Zabudowania gospodarcze:

Brak zewnętrznego obicia deskami – częściowo, oraz wewnętrznego. Brak drzwi wjazdowych i wyjazdowych, 4 drzwi od chlewów i okien. Ustępy uszkodzone, brak 4 drzwi, zniszczone sedesy, brak ustępu dla chłopców.

Płoty: Brak całkowitego płotu dookoła szkoły. Drzewa owocowe 80 % wyrąbane. Śmietnik, brak 2 drzwiczek. Inwentarz szkolny całkowicie spalony, rozkradziony. Znajduje się jedna ławka świetlicowa, napis urzędowy szkoły. W pokoju nauczycielskim stoi fortepian firmy Rich. Ritter Halle a/S  oraz szafa uszkodzona w kuchni. W mieszkaniu drugiego nauczyciela na strychu, które było w r. 1939 klasą nr 3 oraz pracownia zajęć praktycznych, chwilowo mieszka ob. Klara Strehlowa, żona doktora, z 2 synami i matką. W obejściu szkoły są rowy strzeleckie, amunicja, różne naboje  rozrzucone. W szkole od 1940 r. aż po marzec 1945 w mieszkaniu kier. szkoły mieszkała była polska nauczycielka z Poznania, która w r. 1940 wyszła za mąż za niemieckiego nauczyciela Weimanna, przyjmując drugą grupę niemiecką listy narodowej, oraz po śmierci męża na froncie – użytkowała meble i inny sprzęt kier. szkoły Machuta Bolesława. Meble i sprzęt w czasie frontu w Lipnicy zostały zniszczone i rozkradzione.”

1945/1946

Pierwszy pełny powojenny rok szkolny rozpoczęło 97 uczniów, których nauczał jeden nauczyciel i zarazem kierownik szkoły Bolesław Machut. (W okresie 1945-1948, oświata przejściowo funkcjonowała w oparciu o przedwojenny model jędrzejewiczowski ze zmienionymi, z powodów politycznych i ideologicznych celami i treściami kształcenia.)

1948/1949

Przyjęta w 1932 roku struktura szkół została zniesiona przez władze Polski Ludowej w roku 1948. Od 1 września 1948 r. wdrożono nową reformę szkolną. Powołano do życia jedenastoletnią szkołę średnią, składającą się z siedmioklasowej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Model taki przetrwał do roku szkolnego 1962-1963.

2 maja 1949 Szkoła Kiedrowice została włączona do Lipnicy (29 uczniów).

1949/1950

Pismem Wydziału Oświaty PPRN Chojnice z dnia 5 V 50 r. Ldz. 868/50 tutejsza szkoła stała się szkołą zbiorczą dla okolicznych szkół: Osusznicy, Prądzony, Zapcenia.

Ogółem do szkoły uczęszczało 107 uczniów, zajęcia prowadziło 3 nauczycieli

Pierwszymi absolwentami klasy siódmej zostali:

1) Franciszek Szada Borzyszkowski

2) Stanisław Szypryt

3) Jerzy Mądrowski

4) Edward Krysiak

5) Jan Borzyszkowski

1961/1962

Sejm PRL 15 lipca 1961 roku uchwalił ustawę o rozwoju systemu oświaty i wychowania, w której w art. 2 zadekretowano, że szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze są instytucjami świeckimi. Ostatecznie usunięto nauczanie religii ze szkół.

1962/1963

Ustawa o rozwoju systemu oświaty i wychowania w Polsce Ludowej, uchwalona przez sejm 15 lipca 1961 r., stała się prawnym fundamentem przebudowy szkolnictwa w myśl zaleceń władz PZPR. Podstawą systemu kształcenia stała się ośmioklasowa szkoła podstawowa, po której uczeń mógł kontynuować naukę w dwu- trzyletniej szkole zawodowej, czteroletnim liceum ogólnokształcącym lub pięcioletnim technikum. Klasy I-IV rozpoczęły naukę według nowych programów.

W związku z realizacją Ośmioklasowej Szkoły Podstawowej Wydział Oświaty i Kultury w Chojnicach powziął inicjatywę budowy szkoły zbiorczej w Lipnicy dla szkół sąsiednich. W dniu 10 kwietnia 1963 roku powstała Komisja Lokalizacyjna nowej szkoły. Działka pod budowę nowej szkoły znajdowała się między siedzibą Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej a Posterunkiem Milicji Obywatelskiej. Stanowiła własność prywatną Jana Prądzińskiego, pozostała część była własnością Państwa. Na froncie w/w działki znajdował się drewniany budynek Przedszkola.

absolwenci_196329 czerwiec 1963 rok. Absolwenci VII klasy i Rada Pedagogiczna. Od lewej siedzą nauczyciele: Bolesław Machut, Elżbieta Wolik, Helena Lipska, Zbigniew Piasecki

1963/1964
Przy Szkole Podstawowej otwarto Szkołę Przysposobienia Rolniczego.

lipnica_19641964 rok. Z tyłu stoi kierownik szkoły Bolesław Machut

1965/1966

Do Lipnicy przyłączono klasy I-IV w Kiedrowicach. Ogólna liczba dzieci w szkole 143. Zajęcia odbywały się w 6 klasach lekcyjnych.

26 sierpnia Bolesław Machut w obecności Kierownika Wydziału Oświaty i Kultury PPRN w Chojnicach Henryka Kostucha zdał szkołę wraz ze sprzętem, pomocami naukowymi i kancelarią nowemu kierownikowi szkoły Stanisławowi Lorczakowi.

W październiku 1965 roku rozpoczęto prace przy budowie nowej szkoły. Wszystkie prace wykonało Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego.

1966/1967

Od tego roku wprowadzono naukę w klasach ósmych. W Gromadzie Lipnica były to szkoły w Zapceniu, Mielnie, Borzyszkowych, Prądzonie i oczywiście w Lipnicy.

Przy szkole utworzono internat dla dzieci, które miały daleko do szkoły. 1 grudnia 1966 roku w internacie przebywało 30 wychowanków.

1967/1968

3 września odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły. Szkoła Podstawowa otrzymała imię 1000-lecia Państwa Polskiego. Akt nadania imienia odczytał inspektor oświaty w Chojnicach Henryk Kostuch. Nowa szkoła posiadała 8 pomieszczeń do nauki, w tym klasopracownie: biologiczno-geograficzną, fizyko-chemiczną i zajęć praktycznych. (Hasło budowy „tysiąca szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” rzucił  I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka, 24 września 1958 roku. Nazwę szkół „tysiąclecia” powiązano z obchodzonymi oficjalnie uroczystościami 1000-lecia Państwa Polskiego, przypadającymi na 1966 rok. Wybudowanie nowych placówek oświatowych stało się koniecznością w związku z wchodzeniem w wiek szkolny wyżu demograficznego lat 50. XX wieku. Statystycznie, w 1961 roku na 1 izbę lekcyjną przypadało prawie 74 uczniów.)

Do szkoły uczęszczało 204 uczniów, nauczało 9 nauczycieli, dyrektorem był Stanisław Lorczak.

zdjęcieSzkoła w 1967 roku.

1972/1973

1 stycznia 1973 roku, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów powołano Gminnych Dyrektorów Szkół. Ich zadaniem było kierowanie, instruowanie i nadzorowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, finansowej i gospodarczej szkół na terenie gminy. W gminie Lipnica został nim Edward Żywicki. Zastępcą GDS został Stanisław Wera. Szkoła w Lipnicy posiadała punkt filialny w Osusznicy

1973/1974

W życie weszła Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 października 1973 r. w sprawie systemu edukacji narodowej (M.P. 1973 nr 44 poz. 260), która to zapewnić miała społeczeństwu powszechność wykształcenia średniego. Miało to być zrealizowane w ramach dziesięcioletniej powszechnej szkoły średniej, tzw. „reforma Kuberskiego”. Wyodrębniono dwa cykle kształcenia: nauczanie początkowe w klasach I-III oraz nauczanie systematyczne w klasach IV-X.

W skład Zbiorczej Szkoły Gminnej wchodziło 6 punktów filialnych: Osusznica, Wojsk, Gliśno Wielkie, Luboń, Mielno, Prądzona.

1974/1975

Do ZSG Lipnica dochodzą kolejne punkty filialne: Borzyszkowy i Ostrowite.

Rok 1974/75 przyniósł nową reformę w szkolnictwie. Rok szkolny został podzielony na dwa semestry. Wprowadzono także nowy system ocen ze sprawowania: wzorowe, wyróżniające, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

absolwenci_1977Zakończenie roku szkolnego 4 czerwiec 1977 absolwenci ósmych klas

1977/1978
W związku z przygotowaniem sieci szkolnej do przyszłej „dziesięciolatki”, zlikwidowano punkt filialny w Wierzchucinie i Gliśnie Wielkim. 24 września 8-klasową szkołę w Zapceniu przekształcono w punkt filialny z klasami I-III.

1978/1979
Od tego roku rozpoczęto wdrażanie programu Dziesięcioletniej Powszechnej Szkoły Średniej.

Zlikwidowano 4-klasowe szkoły w Osusznicy, Prądzonie, Luboniu i Ostrowitem. Na znak protestu wobec likwidacji szkoły w Osusznicy do 14 września mieszkańcy Jarant nie posyłali dzieci do szkoły.

Ze względu na dużą ilość dzieci po raz pierwszy utworzono równoległe klasy trzecie i czwarte. Do szkoły w Lipnicy uczęszczało 370 uczniów, nauczało 19 nauczycieli.

Od 25 września zorganizowano 1 klasopracownię w budynku Przedszkola.

Zastępcą dyrektora szkoły został Franciszek Latuszewski

nyskaUczniowie mieszkający poza Lipnicą dowożeni byli do szkoły „Nyską” oraz przyczepą osobową doczepianą do ciągnika rolniczego, tzw. „Bonanzą”

1980/1981
7 czerwca odbyła się uroczystość nadania sztandaru szkole. Akt nadania odczytał starszy wizytator Kazimierz Kurowski. Od Gminnego Dyrektora Szkół Edwarda Żywickiego przyjęli go uczniowie: Renata Felska, Barbara Wera i Andrzej Adamczyk.

sztandar_19817 czerwiec 1981 Uroczystość przekazania szkolnego sztandaru

1981/1982
Efektem „Porozumień sierpniowych” między NSZZ Solidarnością a rządem PRL było skrócenie tygodnia nauki w szkołach do 5 dni – wprowadzono wolne soboty.

13 grudnia 1981 roku Rada Państwa ogłosiła decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego na obszarze całego kraju. Zajęcia szkolne zostały zawieszone do 3 stycznia 1982 roku.

W związku z postępującymi trudnościami gospodarczymi 26 stycznia 1982 roku uchylono ustawę o wprowadzeniu „dziesięciolatki”.

W ZSG Lipnica uczyło się 321 uczniów, a w punktach filialnych: Borzyszkowy, Mielno, Zapceń, Prądzona, Wojsk 142 uczniów.

1984/1985
Z dniem 1 lipca 1984 roku zniesiono urząd Gminnego Dyrektora Szkół, powołując w jego miejsce stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania, podlegające Urzędowi Gminy. Dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej został Franciszek Latuszewski.

W czasie ferii zimowych dla potrzeb szkoły zaadaptowano klasę po byłej bibliotece gminnej, która mieściła się w budynku przedszkola przy internacie.

W szkole zmodernizowano również pomieszczenie dla biblioteki szkolnej. W miejscu starej, drewnianej klitki na górnym korytarzu, p. J. Gostomczyk wymurował nowe pomieszczenie, które miało pomieścić powiększający się księgozbiór.

1985/1986
Przy SP Lipnica pozostał tylko punkt filialny w Prądzonie, pozostałe: w Borzyszkowach, Zapceniu i Mielnie stały się samodzielnymi placówkami. Do szkoły w Lipnicy uczęszczało 339 uczniów.

1988/1989
Zakłady Urządzeń Okrętowych Famor z Bydgoszczy, które od wielu lat organizowały w szkole kolonie dla dzieci, z powodów organizacyjnych nie otworzyły placówki kolonijnej.

1989/1990
Ponownie do SP Lipnica dołączono SP Mielno, która stała się punktem filialnym z 4 uczniów.

Z powodu małej liczby chętnych zawieszono działalność internatu. W jego miejsce utworzono świetlicę dla dojeżdżających uczniów.

1990/91
W byłym już internacie urządzono kolejną klasopracownię dla klas I-III. Wprowadzono sześciostopniową skalę ocen. Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 VIII 1990 przywrócono nauczanie religii w szkołach.

1991/1992
Ze względu na małą liczbę dzieci likwidacji uległy punkty filialne w Mielnie, Prądzonie i Wojsku. Pozostały tam tylko oddziały przedszkolne prowadzone przez samorząd gminny.

Po raz pierwszy w historii odbył się konkurs na dyrektora szkoły. Został nim dotychczasowy dyrektor Franciszek Latuszewski. Szkoła liczyła 306 uczniów i 23 nauczycieli.

1992/1993
W związku z planowaną budową sali gimnastycznej z dniem 1 listopada powołano na stanowisko wicedyrektora szkoły mgr Małgorzatę Gierszewską. Po raz pierwszy utworzono pełny etat nauczyciela-bibliotekarza, chociaż zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania z 30.06.1982r. dotyczącym norm zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy (Dz.Urz. MOiW nr 8, poz. 69, z późn. zm.) można było utworzyć takie stanowisko już w 1982 roku.

Pod koniec 1992 roku powołano komitet budowy sali gimnastycznej, a już w kwietniu 1993 r. ruszyły prace ziemne. Przy budowie sali zatrudnieni byli wyłącznie pracownicy interwencyjni i publiczni.

1995/1996
Od stycznia 1996r. zgodnie z Ustawą o systemie oświaty szkoły przeszły pod zarząd samorządu gminnego. Na stanowisko wicedyrektora powołany został Bogdan Rymon Lipinski.

1 marca 1996r. sala gimnastyczna przy SP w Lipnicy została oddana do użytku.

sala_1995Sala gimnastyczna w 1995 roku

1996/1997

23 października nastąpiło otwarcie biblioteki szkolnej w nowych, bardziej przestronnych pomieszczeniach. Od czasu wybudowania szkoły w 1967 roku, biblioteka mieściła się w ciasnej, do 1985 roku drewnianej, klitce bez światła dziennego, której powierzchnia wynosiła zaledwie 8,8 m². Zmianę przyniosła dopiero wizytacja Delegatury Kuratorium z Bytowa 23 maja 1996 roku, w wyniku której zalecono przenieść szkolną bibliotekę do bardziej stosownego pomieszczenia. 9 października 1996 r. rozpoczął się remont trzech sąsiadujących ze sobą pomieszczeń na parterze: starej, nieużywanej łaźni, szatni i archiwum. Remont  przeprowadzili: Jan Wirkus, Grzegorz Literski, Stanisław Prądziński, Edward Borzyszkowski. Nauczyciel-bibliotekarz Tomasz Drzazga skompletował meble biblioteczne wykonując brakujące regały i półki. Powstała biblioteka szkolna o powierzchni 32 m², składająca się z czytelni dysponującej dziesięcioma miejscami, wypożyczalni oraz pomieszczenia magazynowego.

1998/1999
Ustawa z 25 lipca 1998 roku wprowadziła ustrój trójstopniowy, który składa się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum profilowanego lub 2-letniej szkoły zawodowej. Wprowadzając 3-letnie gimnazja zlikwidowano jednocześnie 8-letnie szkoły podstawowe.

W marcu 1999 roku dokonano oficjalnego otwarcia pierwszej w gminie pracowni komputerowej.

1999/2000
Uchwałą Rady Gminy z dn. 19 marca 1999r. na bazie starej „tysiąclatki” został utworzony Zespół Szkół w Lipnicy w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lipnicy oraz punkt filialny w Borzyszkowych (klasy I-IV).

Dyrektorem Zespołu Szkół został Andrzej Lemańczyk. Zespół funkcjonował w dwóch budynkach: starym – pamiętającym czasy przedwojenne, w którym zorganizowano nauczanie klas I-III oraz w wybudowanej w 1967 roku „tysiąclatce”. Ta sytuacja i założenia reformy oświatowej zmusiły władze gminy Lipnica do podjęcia ogromnego wysiłku budżetowego – wybudowania nowego budynku.

2000/2001
W styczniu oddano do użytku nową klasopracownię. Powstała ona z przebudowanej starej kuchni z zapleczem. Większość pozostałych klas wyposażono w nowe meble.

18 sierpnia 2000 roku rozpoczęto pierwsze wykopy pod fundamenty nowego skrzydła szkoły. W założeniu projektanta nowy obiekt ma połączyć starą „tysiąclatkę” z salą gimnastyczną.

Wprowadzono naukę języka kaszubskiego w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

2001/2002
Decyzją Rady Gminy zlikwidowano filię w Borzyszkowych (klasy I-III)

2003/2004
Rozpoczęto termomodernizację „tysiąclatki”, oraz wyremontowano wszystkie klasopracownie. Remont obejmował wymianę okien, zmianę i ocieplenie dachu i budynku, elewację, wymianę grzejników c.o. oraz modernizację kotłowni.

2005/2006
10 września 2005 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego przeznaczonego dla gimnazjalistów i uczniów szkoły podstawowej klas IV – VI. Nowe sale zajmują 2,5 tys. m². Uczniowie mają do dyspozycji 11 gabinetów lekcyjnych, świetlicę, bibliotekę z czytelnią, 2 szatnie, sklepik szkolny, kuchnię ze stołówką. W nowym Zespole Szkół znaleźli swoje miejsce uczniowie klas I-III, którzy uczyli się do tej pory w budynku byłego internatu oraz przedszkola. Wydzielono osobne boiska dla uczniów klas I-III, IV-VI i gimnazjalistów. Powołano dwóch wicedyrektorów Lucynę Adamczyk i Bogusławę Świątek Brzezińską.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASzkoła w 2005 roku. W tzw. „Zielonej Szkole” mieści się obecnie Przedszkole oraz klasy I-III SP

2007/2008
Decyzją Rady Gminy SP Zapceń stała się filią SP Lipnica z klasami 0-III. Klasy IV-VI przeniesiono do SP Lipnica.

10 września wprowadzono w życie zarządzenie ministra edukacji narodowej Romana Giertycha, o obowiązku noszenia ujednoliconego ubioru. W Zespole Szkół w Lipnicy była to jeansowa kamizelka z logo szkoły.

2009/2010
1 października 2009 otwarto boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół.

Nowelizacja ustawy z dnia 13 czerwca 2008 o systemie oświaty zniosła obowiązkowe mundurki i pozostawiła swobodę decyzji w tej sprawie szkolnej społeczności.

22 maja 2010 w ZS Lipnica odbył się I Kaszubski Festiwal Polskich i Światowych Przebojów.

Wójt Gminy Lipnica twierdząc, że gminna oświata za dużo kosztuje, postanowił znaleźć oszczędności. Zalecił dyrekcji szkoły połączyć klasy Ia i Ib oraz IVa i IVb, a także zlikwidować jedno stanowisko wicedyrektora. Po zgłoszeniu sprzeciwu, głównie ze strony rodziców, wycofał się ze swoich zamierzeń.

2010/2011

Dotychczasowy dyrektor Andrzej Lemańczyk został wybrany wójtem gminy Lipnica. Konkurs na nowego dyrektora Zespołu Szkół w Lipnicy wygrała wicedyrektor Lucyna Adamczyk.

2013/2014

Władze gminy po konsultacjach z rodzicami podjęły decyzję o likwidacji Szkoły Podstawowej w Zapceniu i przeniesieniu klas I-III do SP Lipnica. Do Przedszkola uczęszcza obecnie 99 dzieci, do SP 209 uczniów, do Gimnazjum 115 uczniów.

2014/2015

Po ponad dwuletnich dyskusjach, 28 listopada 2014 r., koalicyjny rząd PO i PSL uchwalił zmiany do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia dotyczące żywienia dzieci w szkołach. Nowelizacja miała na celu eliminację z oferty sklepików szkolnych żywności uznawanej za niezdrową oraz zakazanie wszelkich form promocji tego rodzaju żywności na terenie placówek oświatowo-wychowawczych. Niestety nowe zasady, nazwane „wojną z drożdżówkami”, spowodowały zamknięcie szkolnego sklepiku, który cieszył się wielką popularnością wśród uczniów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nowe, darmowe podręczniki dla klas pierwszych SP. Docelowo darmowe podręczniki mają trafić do wszystkich klas SP oraz Gimnazjum i w założeniu mają służyć trzem kolejnym rocznikom. Niestety jakość oraz zawartość merytoryczna podręczników pozostawia wiele do życzenia.

2015/ 2016

Od 1 września 2015 r. rząd PO i PSL, wbrew wnioskowi rodziców o referendum w sprawie posyłania sześciolatków do szkół, pod którym podpisało się 950 tysięcy obywateli, wprowadził obowiązek szkolny dla wszystkich sześciolatków.

2016/2017

Nowy rząd PIS wprowadził nowelizację Ustawy o systemie oświaty, znoszącą od 1 września 2016 r. obowiązek szkolny dla sześciolatków.

9 stycznia 2017 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe, ustawy reformujące system szkolny w Polsce. Reforma oznacza likwidację gimnazjów, powrót do 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe. Reforma oświaty rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów – nie będzie już do nich prowadzona rekrutacja. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym.