Świetlica

Świetlica szkolna jest jedyną z najbardziej popularnych form opieki nad dziećmi. Oprócz funkcji opiekuńczej odgrywa ważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły i stanowi ważne ogniwo w systemie wychowania dzieci i młodzieży.


Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy:

Zaspokajanie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci.
Przygotowanie dziecka do samodzielności.
Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, uzdolnień oraz ich twórczego wykorzystania.
Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.
Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.
Wpajanie szacunku dla tradycji, historii oraz symboli narodowych.
Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, przygotowanie do pracy indywidualnej i zespołowej.
Usprawnianie nauki własnej.
Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.

Praca w świetlicy służy nauce u uaktrakcyjnienia zajęć, które są zgodne z zainteresowaniami uczniów oraz ich potrzebami.


RODZAJE ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze:
zajęcia plastyczne
zajęcia ruchowo-muzyczne
zajęcia manulno-artystyczne: mandale, orgiami, artiterapia, haft
zajęcia umysłowe: krzyżówki, rebusy, wykreślanki
zajęcia z książką; jestem aktywnym czytelnikiem
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:
filmy edukacyjne i DVD
gry i zabawy na boisku szkolnym i placu zabaw
pomoc w odrabianiu zadań domowych
nauka i doskonalenie gry w warcaby
gry i zabawy stolikowe


ABECADŁO ŚWIETLICY

Używamy zaczarowanych słów PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM, DO WIDZENIA, DZIEŃ DOBRY
Szanujemy gry i zabawki świetlicowe
Obowiązkiem ucznia jest przychodzenie do świetlicy po zajęciach lub przed lekcjami
Wchodzimy do świetlicy za zgodą nauczyciela
Aktywnie uczestniczymy w grach i zabawach
Słuchamy pani
Dbamy o porządek i ład: nie biegamy, nie krzyczymy
Posiłki i napoje, gumy do żucia spożywamy tylko na przerwach
Wszyscy dbamy o miła atmosferę w świetlicy