Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPNICY

SPIS TREŚCI:
Wstęp
I. Podstawa prawna.
II. Ogólne założenia programowe.
III. Charakterystyka szkoły.
IV. Cele i zadania wychowawcze.
V. Plan działań wychowawczych dla klas I – III szkoły podstawowej.
VI. Plan działań wychowawczych dla klas IV – VI szkoły podstawowej.
VII. Plan działań wychowawczych dla klas I – III gimnazjum.
VIII. Oczekiwane efekty działań wychowawczych.

WSTĘP

Szkolny program wychowania:
• pozostaje w ścisłym związku z programem poszczególnych klas;
• jest dostępny dla wszystkich uczniów i ich rodziców;
• jest otwarty – w zależności od potrzeb może być modyfikowany i wzbogacany;
• podlega rocznej weryfikacji;
• realizowany jest w oparciu o roczne plany pracy
dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

Realizacja programu wychowawczego odbywa się głównie w sferach:
• rozwoju moralnego,
• rozwoju uczuć i emocji,
• rozwoju psychofizycznego,
• kształcenia woli,
• regionalizmu.

Szkolny program wychowawczy jest częścią Statutu Zespołu Szkół w Lipnicy. Obejmuje w szczególności zadania wychowawcze organizacji szkolnych:
• Plan wychowawczy świetlicy szkolnej,
• Plan wychowawczy realizowany przez Samorząd Uczniowski,
• Plan wychowawczy realizowany przez
Szkolne Koło Turystyczno Krajoznawcze „Globtroter”,
• Plan wychowawczy biblioteki,
• Plan wychowawczy Szkolnego Klubu Sportowego „Trops”,
• Plany pracy wychowawczej poszczególnych klas,
• Plan wychowawczy Ligi Ochrony Przyrody.

Szkolny program wychowawczy obejmuje w szczególności:
• powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej
każdego nauczyciela, określone w ramach zadań ogólnych szkoły,
• powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• powinności wychowawców klasowych,
• wychowawcze treści zawarte w Statucie i Regulaminie szkolnym,
• harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych (teatr szkolny, inscenizacje),
• istniejące lub tworzone zwyczaje i obyczaje szkolne,
• zasady współpracy wychowawczej z rodzicami,
• zasady współpracy wychowawczej z samorządami,
• cele wychowawcze szkolnego samorządu uczniowskiego.

Usytuowanie ucznia w centrum działalności szkolnej oraz rozszerzenie zadań edukacyjnych nauczyciela powoduje, że odtąd nie szkoła, a nauczyciel staje się rzeczywistym podmiotem działalności edukacyjnej. Dzięki przyznaniu podmiotowości uczniowi własną podmiotowość odzyskuje także nauczyciel. Rodzi to określoną konsekwencję. Poprzednio szkoła mogła oddelegować różne osoby do przypisanych jej zadań. Obecnie każdy nauczyciel powinien traktować te zadania jako wymiary własnej pracy. Myśl ta zawarta jest w następującym zapisie Podstawy programowej:
Zadania te stanowią wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

I. PODSTAWA PRAWNA:

1. Konstytucja RP z dn. 17.10.1997
2. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991
3. Karta Nauczyciela ze zmianami z dn. 26.01.1982

II. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Wychowanie pojmowane jako integralna całość nauczania i kształtowania umiejętności uczniów jest istotnym zadaniem szkoły.
Głównym przedmiotem troski i pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły jest uczeń i jego potrzeby rozwojowe.
Treści wychowania oraz formy i metody ich przekazu są adekwatne do możliwości ucznia i zgodne z wolą rodziców.
Rodzice mają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do dziecka. Nauczyciele wspierają oddziaływania rodziców.
Zadania wychowawcze realizują wszyscy nauczyciele przy współudziale uczniów, zwłaszcza samorządu uczniowskiego, rodziców oraz współpracy z samorządem terytorialnym, placówkami oświatowymi, kulturalnymi i innymi instytucjami.
Społeczność szkolna posiada i respektuje regulamin Samorządu Uczniowskiego sprzyjający tworzeniu szkoły przyjaznej, bezpiecznej i otwartej.
Szkoła stwarza odpowiednie warunki do realizacji potrzeb uczniów i zadań wychowawczych nauczycieli.
Oddziaływaniem dydaktyczno – wychowawczym i opiekuńczym objęci są wszyscy uczniowie szkoły.

III. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Sytuacja społeczno – gospodarcza naszego regionu jest bardzo trudna. Z jednej strony panuje wysokie bezrobocie, z drugiej strony zanika etos pracy. Uczniowie Zespołu Szkół w Lipnicy pochodzą w głównej mierze ze środowiska rolniczego. Zamieszkują niewielkie miejscowości. Przy dobrej pracy wychowawczej szkoła może uchronić uczniów przed zagrożeniami cywilizacji. W wyniku przeprowadzonych ankiet uczniowie, jak i rodzice są zadowoleni z efektów pracy wychowawczej szkoły. Szkoła generalnie jest wolna od zagrożeń typu: kradzieże, używanie alkoholu, narkotyki, przemoc. Osiągnięcia takie są możliwe dzięki szerokiej współpracy z organami policji, opieki społecznej, służbą zdrowia, poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Systematycznie w szkole przeprowadzane są pogadanki profilaktyczne. Nauczyciele (w tym wychowawcy) są zaopatrywani w materiały szkoleniowe. Odbywają się kilka razy w roku szkolne koncerty i przedstawienia o głębokich treściach wychowawczych i profilaktycznych. Wychowanie w Zespole Szkół w Lipnicy jest nastawione na ucznia, jego wszechstronny rozwój, integralność, jakość i przedmiotowość kształcenia i wychowania.

IV. CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZE

W „Podstawie programowej” czytamy:
Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:
1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).
2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywi-dualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem in-nych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.
5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich ce-lów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przy-gotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
7. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

Nadrzędnym celem wychowania jest harmonijny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości: intelektualnej, społecznej, estetycznej, zdrowotnej, moralnej i duchowej.

Praca wychowawcza naszej szkoły – przy uwzględnieniu celu nadrzędnego
i rzeczywistych możliwości jego realizacji – ukierunkowana jest na:
• rozbudzanie i pogłębianie pozytywnej motywacji uczniów do szeroko rozumianej
aktywności społecznej;
• kształtowanie ich umiejętności i nawyków czynnego uczestnictwa
w kulturze środowiska.
Ujmując inaczej – naszym celem jest pełny rozwój uczniów, a zwłaszcza tych cech osobowości, które zdecydują o sposobie pełnienia przez nich ról społecznych teraz
i w przyszłości.
W szczególności:
• rozwijanie świadomej motywacji do podejmowania zadań edukacyjnych i zachowań pro-społecznych: rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwianie im ich realizacji
i autoprezentacji;
• rozwijanie umiejętności poznawania siebie, otoczenia rodzinnego, społecznego
i przyrodniczego; propagowanie ekologicznego stylu życia;
• wzmacnianie tożsamości społecznej, poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości;
• wdrażanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie: budzenie poczucia godności, lojalności i więzi społecznej oraz odpowiedzialności za siebie i innych;
• rozwijanie samodzielności – kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru
i podejmowania decyzji, formułowania opinii, wyrażania sądów i ocen oraz twórczego rozwiązywania problemów;
• działania zmierzające do zintegrowania społeczności uczniowskiej;
• wpajanie zasad i kształtowanie nawyków kulturalnego współżycia i współdziałania
w grupie i z dorosłymi;
• poszanowanie praw człowieka, pracy ludzkiej i dziedzictwa kulturowego kraju i innych narodów;
• kształtowanie postaw dezaprobaty wobec łamiących ogólnoludzkie normy życia społecznego;
• kształtowanie umiejętności i nawyków obcowania z wartościami kultury – rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej, indywidualnych zdolności twórczych oraz samodzielnego zaspokajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych;
• kształtowanie nawyków troski o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych ludzi;
• kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich;
• umożliwianie swobodnego dostępu do nowoczesnych źródeł informacji;
• popularyzacja wiedzy i integracji europejskiej;
• pomoc w ukierunkowanym wyborze przyszłego zawodu.

V. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I – III SP

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE
Zadania Sposoby realizacji
  Integracja
zespołu   klasowego
1. Nawiązywanie bliskich i serdecznych kontaktów koleżeńskich w grupie rówieśniczej
– uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i przyjęcie uczniów klas I w poczet społeczności szkolnej
– organizowanie zajęć integracyjnych
– organizowanie konkursów szkolnych
– uroczyste zakończenie roku szkolnego
– organizowanie wigilii klasowych
2. Radzenie sobie z trudnymi emocjami
3. Kształtowanie i propagowanie postaw kulturalnych i akceptowanych społecznie
– codzienne wdrażanie do używania form grzecznościowych i kulturalnego zachowania
4. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i ekonomicznego gospodarowania czasem
– organizowanie stałych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów
5. Szanowanie dobra wspólnego
– wyrabianie nawyków poszanowania wspólnego dobra
6. Bezpieczna zabawa i branie odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo
7. Bezpieczna droga do i z szkoły
– zorganizowanie spotkania z policjantem, pogadanka na temat bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym
– prowadzenie zajęć w ramach programu „POPO”
Kształtowanie właściwej postawy wobec ludzi 1. Dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi, postawa asertywna
Diagnoza środowiska uczniów 1. Ustalenie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
2. Pomoc materialna dzieciom z rodzin najuboższych ( dożywianie, zorganizowanie wyprawek szkolnych)
3. Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE
Zadania Sposoby realizacji
Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz świadomości obywatelskiej 1. Poznawanie symboli państwowych, pieśni patriotycznych
Kształtowanie szacunku do własnego państwa 1. Zapoznanie z symbolami i zasadami, które są istotne dla funkcjonowania państwa 2. Zapoznanie z życiorysem i osiągnięciami wybitnych Polaków
Przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym 1. Poznanie praw i obowiązków ucznia – kodeks ucznia 2. Uczestnictwo w wyborze samorządu klasowego
Kształtowanie postawy proeuropejskiej 1. Zapoznanie dzieci z ciekawostkami o krajach europejskich 2. Poznanie krajów Unii Europejskiej

WYCHOWANIE CZYTELNICZO MEDIALNE
Zadania Sposoby realizacji
Ćwiczenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji 1. Swobodne wypowiadanie się na różne tematy
2. Zastosowanie treści szkolnych w życiu codziennym
3. Udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
Wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły 1. Pomoc wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji z trudnościami dydaktycznymi
2. Zorganizowanie w ramach zajęć świetlicowych gier i za-baw utrwalających wiadomości szkolne
Poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych 1. Współpraca z wychowawcą klasowym
2. Współpraca z logopedą szkolnym
3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną
Kształtowanie właściwego stosunku do obowiązku szkolnego 1. Przegląd frekwencji
2. Spotkania z rodzicami
Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań i nawyków czytelniczych 1. Kulturalne obcowanie z książką
2. Lekcje biblioteczne w szkolnej bibliotece
3. Samodzielne korzystanie z księgozbioru biblioteki

WYCHOWANIE REGIONALNE – DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE
Zadania Sposoby realizacji
Rozwijanie potrzeby kontaktu z kulturą i sztuką. 1. Przekazanie elementarnej wiedzy na temat kultury na-rodowej z uwzględnieniem własnego regionu.
2. Wzmacnianie motywacji uczniów do kultywowania tradycji rodzinnych i regionalnych.
Kształtowanie tożsamości narodowej w świetle tożsamości regionalnej. 1. Zaznajamianie uczniów z najbliższym regionem, jego walorami przyrodniczymi i kulturowymi.
2. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością regionalną.

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE
Zadania Sposoby realizacji
Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu w szkole i poza szkołą. 1. Organizowanie spotkań z policjantami nt.: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Zasady ruchu drogowego”.
2. Pogadanki nt.: „Zasady bezpiecznego poruszania się po szkole i boisku szkolnym”, „Jak bezpiecznie korzystać z placu zabaw?”, „Jak bezpiecznie uprawiać sport?”, „Na czym polega praca strażaka?”
Profilaktyka zdrowotna. 1. Dbanie o rozwój osobowości ucznia i budowanie w nim wiary w siebie i własne możliwości.
2. Pielęgnowanie dobrych nawyków: – troska o sprawność fizyczną, – przywiązywanie wagi do higieny osobistej, – systematyczne kontrolowanie prawidłowej po-stawy w ławkach, – prawidłowe odżywianie się.
3. Prowadzenie gimnastyki środlekcyjnej.

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE
Zadania Sposoby realizacji
Kształtowanie wrażliwości na estetykę otoczenia. 1. Dbanie o porządek w klasie i na boisku szkolnym.
2. Systematyczne dbanie o kwiaty w klasach.
Odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze. 1. Udział w akcji „Sprzątanie świata”

VI. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS IV – VI SP

JESTEŚMY CZŁONKAMI SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ W SZKOLE JAK W RODZINIE
Zadania Sposoby realizacji
Integracja grupy klasowej i stworzenie dobrych warunków dalszej pracy. 1.Zawieramy kontrakt klasowy.
2.Wybór samorządu klasowego.
3.Czego się boje, o co się niepokoję?
4.Jak należy postępować, aby mieć kolegów i przyjaciół?
Wychowanie w duchu tworzenia pozytywnych wartości oraz kultywowaniu tradycji. 1.Spotkanie wigilijne – tradycje Świat Bożego Narodzenia.
2.Zorganizowanie Dnia Dziecka.
3. Zbiórka darów materialnych dla dzieci z Domu Dziecka.
4. Włączanie rodziców do organizowania uroczystości szkolnych i klasowych.
5. Organizowanie dyskotek.
6.Angażowanie uczniów w organizację uroczystości szkolnych i klasowych.

NASZ PATRIOTYZM
Zadania Sposoby realizacji
Kształtowanie postaw patriotycznych. 1. Rozbudzanie zainteresowań własną ojczyzną, historią, literatura, kulturą i sztuką narodową.
Poznawanie swojego regionu. 1.Poznanie zwyczajów, obyczajów i tradycji regionalnych i lokalnych.
2. Wycieczki i zajęcia terenowe.

ETOS PRACY
Zadania Sposoby realizacji
Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej. 1. Organizacja konkursów – zgodnie z planem pracy szkoły.
2.Uczestnictwo w kołach zainteresowań szkolnych i pozaszkolnych.
Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów. 1.Wykorzystywanie pracowni komputerowej w trakcie procesów lekcyjnych.
2.Wykorzystywanie strony internetowej.
3. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
4. Organizowanie wystawek prac plastycznych.
Kształtowanie umiejętności przygotowywania się do sprawdzianu klas VI i podjęcia nauki w gimnazjum. 1.Sprawdziany realizowane w sposób testowy.
2.Przeprowadzenie próbnego sprawdzianu.

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE
Zadania Sposoby realizacji
Odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze. 1. Dbanie o stan najbliższego środowiska – udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
2. Uświadamianie konieczności segregacji śmieci.
3. Uczestnictwo w terenowych, dydaktycznych ścieżkach ekologicznych.

SZKOŁA MIEJSCEM BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA
Zadania Sposoby realizacji
Kształtowanie właściwych zachowań uczniów. 1.Zapoznanie uczniów z zasadami bhp na zajęciach przedmiotowych.
2.Przygotowanie uczniów klasy IV do egzaminu na kartę rowerowa.
3.Kształtowanie odpowiednich zachowań w ruchu drogowym – spotkania z pracownikiem policji.
4.Uświadamianie zagrożeń wypadków i analiza ich przyczyn.
5.Przeprowadzenie ankiety diagnozującej poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów.
6.Uświadamianie zachowań stwarzających zagrożenia – pogadanki na godzinach wychowawczych.
7. Filmy tematyczne.
8. Rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole, na stołówce, w środkach komunikacji, instytucjach użyteczności publicznej, bibliotece, na imprezach kulturalnych i uroczystościach szkolnych oraz w stosunku do osób starszych.

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE
Zadania Sposoby realizacji
Promocja zdrowego stylu życia. 1.Wzbogacanie wiedzy i utrwalanie nawyków higieniczno- zdrowotnych i sanitarnych w zakresie higieny osobistej, higieny otoczenia, higieny żywienia i higieny psychicznej.
2. Realizacja ścieżki edukacyjnej – edukacja prozdrowotna.
Zagrożenie dla zdrowia wynikające z sięgania po używki. 1.Uświadomienie uczniom i rodzicom o istniejących zagrożeniach: narkotyki, alkohol i nikotyna.

TEMATYKA DOSTOSOWANA DO SPRAW BIEŻĄCYCH

VII. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I – III GIMNAZJUM

EDUKACJA REGIONALNA I WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Zadania Sposoby realizacji
Zdobywanie i pogłębianie wiedzy o gminie i własnej miejscowości, poznawanie problemów gminy. 1. Udział uczniów w imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę i środowisko lokalne.
2. Udział w wybranych sesjach Rady Gminy.
3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem ważnych instytucji, urzędów społecznych, zakładów pracy.
Poznanie własnego regionu 1. Godziny wychowawcze poświęcone historii Kaszub i na-rodu kaszubskiego: legendy, tradycja świąteczna, tradycja rodzinna, ważne postacie historyczne.
2. Aktywne uczestnictwo w obchodach rocznic związanych z historią naszego regionu.
3. Organizowanie wycieczek turystycznych po Ziemi Kaszubskiej.

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I EUROPEJSKIE
Zadania Sposoby realizacji
Poznanie ojczystego kraju i jego tradycji. 1. Uświadomienie odrębności narodowych zwyczajów oraz rozumienia ich wartości.
2. Aktywne uczestniczenie w państwowych obchodach świąt państwowych, narodowych i religijnych.
3. Uczenie szacunku dla własnego języka.
4. Organizowanie wycieczek klasowych w celu poznania przyrody, kultury i miejsc pamięci narodowej.
Uczenie szacunku dla symboliki narodowej i ceremoniału państwowego. 1. Objaśnianie zasad zachowania podczas oficjalnych apeli i uroczystości.
2. Utrwalanie hymnu państwowego.
Kształtowanie w świadomości uczniów miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie 1. Zapoznawanie z językiem, tradycjami i obyczajami krajów europejskich.
2. Udział w akcjach organizowanych przez Centrum Edukacji Europejskiej.

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Zadania Sposoby realizacji
Rozwijanie samorządności, samodzielności. 1. Przeprowadzanie akcji informacyjnej na temat samorządności uczniowskiej
2. Zorganizowanie przez uczniów kampanii wyborczej, przeprowadzenie wyborów do samorządów klasowych i samorządu szkolnego.
3. Przestrzeganie regulaminu i harmonogramu pracy Samorządu Uczniowskiego.
4. Przygotowanie apeli i uroczystości szkolnych
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. 1.Stosowanie samooceny w szkolnym systemie oceniania.
2.Organizowanie grup samopomocy uczniowskiej w klasach.
3. Kształtowanie postaw tolerancji wobec siebie i innych.
4. Uczynienie uczniów odpowiedzialnymi za szkody.
5. Egzekwowanie wykonania obowiązków dyżurnego klasowego.
6. Przeprowadzanie charytatywnych zbiórek pieniędzy w Dniu Papieskim i na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Rozwijanie przedsiębiorczości. 1. Praca w samorządzie klasowym i szkolnym.
2. Organizowanie uroczystości klasowych.
3. Praca w szkolnym sklepiku.

ROZWÓJ INTELEKTUALNY
Zadania Sposoby realizacji
Poznanie możliwości intelektualnych uczniów 1. Wyodrębnienie grup uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
2. Zorganizowanie pomocy uczniom – pomoc koleżeńska, konsultacje nauczycieli.
Rozwijanie zainteresowań oraz praca z uczniem uzdolnionym. 1. Odkrywanie uzdolnień.
2. Uczestniczenie uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.
3. Umożliwienie i pomoc w rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień.
4. Udział w konkursach i olimpiadach szkolnych i pozaszkolnych.
5. Prezentacja efektów twórczości uczniów (wystawy, występy, festyny).
Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku dalszego kształcenia. 1. Zapoznanie uczniów z ofertą oświatową w zakresie dalszego uczenia.
2. Organizowanie wyjazdów na dni otwarte szkół ponadgimnazjalnych.
3.Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych szkół średnich.
4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

KSZTAŁTOWANIE POSTAW MORALNYCH I SPOŁECZNYCH
Zadania Sposoby realizacji
Wypracowanie wspólnego systemu wartości obowiązującego w szkole i poza nią. 1. Zapoznanie uczniów z ogólnie przyjętymi normami zachowania, estetycznego wyglądu i zasadami higieny osobistej.
2. Propagowanie zasad dbałości o wygląd zewnętrzny.
3. Uwzględnianie w ocenie zachowania wymagań zawartych w systemie wartości.
4. Zapoznanie z regułami zachowania obowiązujących w miejscach publicznych.
Nauczenie godnego zachowania podczas obchodów świąt narodowych, środowiskowych, szkolnych. 1. Zapoznanie uczniów z zasadami obowiązującymi w szkole
2. Kultywowanie tradycji szkolnych
Nauczenie poszanowania pracy innych i właściwego korzystania z wyposażenia szkoły i mienia społecznego. 1. Przeprowadzanie pogadanek na temat poszanowania mienia.
2. Uświadomienie uczniom współodpowiedzialności za mienie w szkole
3. Wprowadzenie odpowiedzialności dyżurnego klasowego za stan klasy po lekcji.
Dążenie do wykształcenia u uczniów świadomej potrzeby doskonalenia swojej osobowości. 1. Uświadomienie w zakresie ważnych składników osobowości, jak: uczciwość, odpowiedzialność, poczucie godności, honor, zdyscyplinowanie, optymizm, aktywność życiowa, asertywność.
2. Analiza statystyki czytelnictwa, zachęcanie do czytania i aktywności kulturalnej i społecznej.

WYCHOWANIE DO ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO
Zadania Sposoby realizacji
Popularyzacja aktywności ruchowej i sportu 1. Wycieczki krajoznawczo- turystyczne.
2. Udział młodzieży w zawodach sportowych, turniejach.
3. Pozalekcyjne zajęcia sportowe.
4. Udział w zajęciach koła turystyczno-krajoznawczego.
Propagowanie higienicznego i bezpiecznego trybu życia 1. Przeprowadzenie pogadanek na temat dbałości o higienę osobistą.
2. Tworzenie gazetek ściennych.
3. Rozpowszechnianie broszur, plakatów, ulotek o tematyce prozdrowotnej.
Kształtowanie w uczniach postaw wolnych od uzależnień, agresji i przemocy 1. Przeprowadzenie bloku zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
2. Rozpoznawanie i reagowanie na zachowania agresywne uczniów.
Uświadomienie uczniom związku między zdrowiem człowieka a czystością środowiska naturalnego. 1. Udział w akcji „Sprzątanie Świata„.
2. Obchody Święta Ziemi.
3. Dyskusje na temat ochrony środowiska na godzinach wychowawczych.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W KULTURZE
Zadania Sposoby realizacji
Stwarzanie warunków do twórczej aktywności 1. Działalność Szkolnego Koła Teatralnego.
2. Organizowanie różnego rodzaju konkursów plastycznych.
3. Udział uczniów w konkursach literackich.
Wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki 1. Organizowanie wyjazdów do kina i teatru.
2. Warsztaty teatralne.
3. Organizowanie w szkole występów artystycznych w wykonaniu muzyków i aktorów scen polskich.
4. Udział w imprezach kulturalno – oświatowych organi-zowanych przez szkołę (apele, uroczystości, konkursy).
5. Poznawanie dorobku kulturalnego na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych i podczas organizowanych wycieczek.

 

TEMATYKA DOSTOSOWANA DO SPRAW BIEŻĄCYCH

VIII. OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

1. Wizja ucznia Zespołu Szkół
Zakładamy, że efektem realizowanego programu wychowawczego szkoły powinno być, iż uczeń będzie:
• gotów do wzięcia na siebie odpowiedzialności za własną przyszłość,
• przejawiał zaangażowanie w życie społeczne i rozwijał swoje talenty dla dobra
innych,
• wrażliwy na piękno i zatroskany o ochronę przyrody,
• interesował się sprawami szkolnymi i rozumiał problemy środowiska lokalnego,
• krytycznie odbierał informacje przekazywane przez środki masowego przekazu
i właściwie je interpretował,
• szanował godność własną i drugiego człowieka,
• pamiętał o konieczności dbania o dziedzictwo kulturowe swojego regionu,
• prowadził moralne życie, jednocześnie dbając o swój rozwój psychofizyczny,
• wolny od zagrożeń, alkoholu, narkotyków, unikający przemocy.

2. Wizja absolwenta gimnazjum
• Absolwent gimnazjum ma swoje hobby i zainteresowania, które pomagają mu
w wyborze zawodui kierunku dalszego kształcenia.
• Orientuje się w otaczającym go świecie. Swobodnie korzysta z różnych źródeł
wiedzy. Potrafi realizować stawiane przed sobą cele odpowiednio dobranymi
metodami.
• Prawidłowo funkcjonuje w otaczającym go świecie, komunikując się co najmniej
dwoma językami obcymi oraz sprawnie posługuje się nowoczesnymi technikami
uczenia się.
• Współpracuje w grupie poszukując rozwiązań kompromisowych w sytuacjach
konfliktu.
• Zdaje sobie sprawę z następstw własnych działań.
• Posiada ugruntowane nawyki higieniczne, umie zaplanować pracę i aktywny
wypoczynek.
• Jest prawy i odróżnia dobro od zła, a jego system wartości jest oparty na ogólnie
przyjętych normach.

Program opracowali:

Sylwia Bukowska
Renata Kuik Studzińska
Maria Latuszewska
Maria Reszka
Jolanta Rymon Lipińska
Bogdan Rymon Lipiński