Profilaktyka

PROGRAM WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY

ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPNICY

„W wychowaniu chodzi właśnie oto,

Ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

– oto ,ażeby bardziej był,

A nie tylko więcej miał:

Aby więc poprzez wszystko co ma, posiada,

Umiał bardziej być człowiekiem,

To znaczy, ażeby umiał bardziej być

nie tylko z drugim człowiekiem,

ale i dla drugich.”

Jan Paweł II

 

Wprowadzenie

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

Wychowanie

Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości : fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Program zawiera dwa rodzaje profilaktyki:

– pierwszorzędową – skierowaną do wszystkich uczniów i ich rodziców;

– drugorzędową – obejmującą uczniów już zdiagnozowanych.

 

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia. Zaspakajając jego potrzeby ,nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia, wypracowują sposoby radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych, dają osobiste wsparcie.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin wychowawczych we współpracy       z nauczycielami w wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką i pozostałymi pracownikami szkoły,
w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz współpracy z rodzicami
i środowiskiem lokalnym.

 

Przy opracowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły  uwzględniono:

– dotychczasowe doświadczenia szkoły;

– zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;

– przeprowadzenie badań nt. sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku;

Obowiązujące akty prawne:

Model absolwenta szkoły

Uczeń kończący naszą szkołę  dobrze funkcjonuje w swoim środowisku w domu i w szkole. Jest pogodny , ma pozytywny stosunek do otaczającej
go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania
się, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata. Przejawia   zaangażowanie w życie społeczne i rozwija swoje talenty dla dobra innych. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Szanuje godność własną i drugiego człowieka. Traktuje zdobywanie wiedzy jako postawę swojego rozwoju.

Absolwent jest:

– dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;

– człowiekiem aktywnym, ciekawym świata i wiedzy, ma różne zainteresowania, chętnie gromadzi różne wiadomości;

– człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi;

– człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;

– człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego.

Uczestnicy programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

Współodpowiedzialni  za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

Rodzice:

– mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi
i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;

– znają i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny proponowany przez szkołę;

– wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu bezpieczeństwo;

– wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

– aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;

– dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;

Wychowawcy klas:

– dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;

– wspierają rozwój ucznia i usamodzielnianie się;

– prowadzą dokumentację nauczania;

– opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;

– koordynują pracę wychowawczo-profilaktyczną w zespole klasowym;

– dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;

– podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;

– wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno–pedagogiczną  uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

– informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

– integrują i kierują zespołem klasowym;

– wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowani uczniów;

– wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu , nadzorują realizację obowiązku nauki/obowiązku szkolnego;

– promują  osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;

– inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy , szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;

– współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie ;

– współpraca z rodzicami;

– współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, pielęgniarką;

– współpracują z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka;

Nauczyciele:

oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;

– odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;

-udzielają pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych
z problemami w nauce oraz o przejawach zdolności;

– wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

– inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;

– kształcą i wychowują dzieci i młodzież w duchu patriotyzmu;

– reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań ;

– dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;

– wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;

– współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia ,budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;

– realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego;

Uczniowie, Samorząd uczniowski:

– przestrzegają regulaminu szkoły;

– współorganizują imprezy i akcje szkolne;

– znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;

– prowadzą zdrowy tryb życia, dbają o swoje środowisko;

– mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

Środowisko lokalne:

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Bytowie;

– Policja;

– Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

– Zespół Interdyscyplinarny;

–  Gminna Biblioteka Publiczna.

Tradycje i zwyczaje szkoły, stałe imprezy i apele o charakterze wychowawczym.

– Rozpoczęcie roku szkolnego;

-Ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych;

– Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

– Akcja „Sprzątanie Świata”;

– Konkurs kaligraficzny dla klas II S.P.;

– Dzień Drzewa;

– Konkurs „Bliżej regionu”;

– Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości;

– Międzyszkolny konkurs plastyczny dla klas I-III i przedszkola;

– Akcja „Pomocna dłoń”;

– Andrzejki;

– Mikołajki;

– Konkurs „Kartka Bożonarodzeniowa”;

– Mikołajkowy turniej piłki ręcznej;

– Jarmark bożonarodzeniowy;

– Wigilia szkolna/Jasełka;

– zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska;

– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;

– Bal karnawałowy;

 – Dzień babci i dziadka;

– Poczta walentynkowa;

– Szkolny konkurs ortograficzny;

– Dzień Kobiet;

– Konkurs ekologiczny EKO-Planeta

– Święto Matematyki, konkurs matematyczny „ Kangur”

– Wiosenny Turniej Klas, Dzień zdrowej żywności;

– Szkolny turniej gry w warcaby dla klas I-III;

– Konkurs recytatorski ks. Jana Twardowskiego;

– Szkolny Konkurs Piosenki religijnej;

– Szkolny konkurs geograficzny;

– Biegi przełajowe z cyklu Cross- Festiwal;

– Kaszubski festiwal polskich i światowych przebojów;

– Apel z okazji Konstytucji 3 Maja;

– Apel z okazji Dnia Unii Europejskiej;

– Konkurs recytatorski „Ptaki i ptaszki polne”;

– Konkurs pięknego czytania;

– Dzień Matki;

– Dzień dziecka/Dzień sportu;

– Dzień języków obcych;

– uroczyste zakończenie roku szkolnego;

– udział szkoły w programie „Owoce i warzywa”, ”Mleko z klasą”;

 

Główne cele wychowania i profilaktyki:

– kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności
do społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej, świadomości praw
i obowiązków;

– zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia;

– kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi, wdrażanie do życia
w społeczności szkolnej i grupie rówieśniczej;

– wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie dorobku narodowego ,otwarcie się na wartości europejskie;

– zapobieganie zachowaniom agresywnym;

– kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne
i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia, motywowanie do zdrowego stylu życia;

Klasy I-III

 

Zadania Sposoby realizacji
1.Zapoznanie z symbolami narodowymi.

2.Poznawanie przez uczniów najbliższej okolicy i innych miast polskich.

3.Poznawanie swojej miejscowości.

4.Poznawanie sylwetek słynnych Polaków.

Pogadanki, wycieczki, udział w uroczystościach szkolnych i gminnych o wymowie patriotycznej.
1.Wdrażanie do podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

2. Wspólne realizowanie imprez klasowych, niektórych zajęć, dekoracji klasy itd.

3.Samopomoc koleżeńska, opieka nad przydzieloną klasą.

4. Wdrażanie do zdrowego stylu życia.

Wybory samorządu klasowego, szkolnego, przydział czynności, współuczestniczenie w przygotowaniu imprez klasowych, pomoc słabszym, niepełnosprawnym , chorym, spotkanie z pielęgniarką.
1.Omawianie praw i obowiązków dziecka w rodzinie.

2.Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.

3. Przekazywanie systemów wartości związanych z rodziną.

4.Zapoznanie z podstawowymi prawami ucznia, dziecka, człowieka. Przekazanie informacji o tym gdzie należy szukać pomocy.

 

Pogadanki, organizowanie Dnia Dziecka, Dnia Matki, Babci , Dziadka, Dnia Rodziny, współpraca z instytucjami wspomagającymi rodzinę.
1.Rozpoznanie środowiska rodzinnego ucznia pod kątem mogących pojawić się w przyszłości problemów natury społeczno-emocjonalnej.

2. Wdrażanie uczniów do właściwych reakcji w przypadku wystąpienia problemów natury społeczno-moralnej.

3. Integrowanie społeczności klasowej.

Ankieta, wywiad, zabawy socjoterapeutyczne, psychodrama, rozmowy, pogadanki.

 

 

 

 

 

Andrzejki, wigilia klasowa, wycieczki klasowe.

1.Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

2. Wdrażanie do poszanowanie odmienności innych w sferze wiary, poglądów, upodobań, zainteresowań, wyglądu zewnętrznego, sytuacji materialnej itd.

Pogadanki, psychodrama, dyskusja, uczenie reagowania na zjawisko przemocy.
1.Rozliczanie uczniów z powierzonych im zadań pod kątem uczciwości, eliminowanie np. wykorzystywania innych , ściągania , wyręczania się innymi.

2. Kształtowanie umiejętności asertywnego zachowania się.

Zawieranie kontraktów klasowych, rozmowy, psychodrama, spotkania z policjantem ,kontakty z rodzicami, spektakle profilaktyczne.
1.Zapoznanie z prawami i obowiązkami zawartymi w Statucie Szkoły.

2. Oglądanie i przygotowywanie spektakli teatralnych.

3.Zwiedzanie zabytków, wystaw muzealnych i artystycznych.

4. Edukacja czytelnicza i medialna.

5. Powierzanie uczniom zadań zespołowych wynikających z bieżących potrzeb procesu dydaktycznego.

Pogadanki, wycieczki, konkursy, przedstawienia teatralne, spotkania edukacyjno-okolicznościowe,
1.Stosowanie w procesie dydaktycznym takich form jak inscenizacja, psychodrama, recytacja, śpiew.

2. Przygotowanie przedstawień z okazji uroczystości klasowych, świąt.

3.Promowanie książki, muzyki, kontaktu ze sztuką  jako formy spędzania wolnego czasu i zdobywania wiedzy o świeci i sobie samym.

Konkursy piosenki, plastyczne, biblioteczne, inscenizacje, wystawki książek.
1.Zapoznanie uczniów ze środowiskiem lokalnym, instytucjami publicznymi, rodzajami i sposobami spraw załatwianych w tych instytucjach.

2. Zapoznanie uczniów z przeznaczeniem i obsługą nowoczesnych urządzeń technicznych.

3.Dostrzeganie różnic między rzeczywistością a przekazem medialnym.

4. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości , predyspozycji, talentów.

5. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i umożliwienie optymalnego rozwoju uczniom zdolnym.

Wycieczki, rozmowy, spotkania z ludźmi znanymi w środowisku, zajęcia z uczniem zdolnym -przygotowanie do konkursów szkolnych i międzyszkolnych ( kangur, ortograficzny, kaligraficzny), rozwijanie zainteresowań, organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, spotkania z pedagogiem.
1.Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami higieny i sutkami jej nieprzestrzegania.

2. Realizacja profilaktyki zdrowego uzębienia.

3. Udział uczniów w konkursach o tematyce zdrowotnej.

4. Zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Pogadanki, rozmowy, spotkania z pielęgniarką, fluoryzacja, konkursy, spotkanie z strażakami.
1.Wdrażanie uczniów do przestrzegania podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się w czasie lekcji, przerw, zajęć pozalekcyjnych, w drodze do i ze szkoły.

2.Uczenie prawidłowych zachowań w razie np. pożaru, wypadku, kradzieży.

3.Wdrażanie uczniów do umiejętnego organizowania warsztatu pracy i zachowania higieny psychicznej.

4.Zapoznanie dzieci z właściwym zachowaniem na wypadek alarmu.

Spotkania z policjantem, strażakiem, pokaz, konkursy plastyczne, układanie harmonogramu dnia, próbny alarm.
1.Zapoznanie z optymalnym rozkładem posiłków w ciągu doby.

2. Przedstawienie pozytywnego albo szkodliwego  wpływu niektórych pokarmów na zdrowie człowieka.

3.Ukazywanie szkodliwości tzw. używek dla rozwoju psychofizycznego człowieka.

4. Kształtowanie umiejętności krytycznego wyboru informacji medialnych, zagrożeń ze strony mediów, skutków uzależnień od telewizji, internetu, gier komputerowych.

Spotkania z pielęgniarką, pedagogiem, przedstawienia profilaktyczne.
1.Nauka zabaw ruchowych, gier, zabaw terenowych i częste ich stosowanie.

2. Objęcie opieką uczniów z wadami postaw.

 

Wycieczki piesze, turnieje sportowe, gimnastyka korekcyjna.
1.Kształtowanie umiejętności obserwowania przyrody.

2.Uświadomienie odpowiedzialności za czystość środowiska.

3.Dbanie o stan środowiska w najbliżej okolicy.

4.Rozwijanie zainteresowań edukacją proekologiczną.

Wycieczki po okolicy ,do lasu, spotkania z leśniczym, dokarmianie ptaków, udział w akcjach Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, konkursy.

 

Klasy IV-VIII i Gimnazjum

1.Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla historii i tradycji, symbolów narodowych.

2.Zapoznanie  uczniów z prawami i obowiązkami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Zapoznanie z historią i tradycjami symboli narodowych.

4. Zapoznanie z sylwetkami sławnych Polaków.

 

Uroczystości szkolne, środowiskowe (Święto Niepodległości,3 Maja) konkursy, gazetki, wycieczki do miejsc Pamięci Narodowej.
1.Stwarzanie uczniom możliwości współdecydowania o klasie i szkole.

2. Pogłębianie znajomości i rozumienia zasad zawartych w Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka.

3.Zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania demokratycznego państwa.

 

Praca  w samorządzie klasowym i szkolnym, opieka nad swoją klasą, terenem szkoły, organizowanie imprez klasowych i szkolnych.
1.Realizacja treści etyczno-moralnych zawartych w programach nauczania.

2.Tworzenie reguł współżycia klasowego.

3. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu.

4. Zapoznanie uczniów z odpowiedzialnością karną za konkretne wykroczenia popełniane przez nieletnich.

5. Wpajanie szacunku dla cudzej i prywatnej własności, eliminowanie kradzieży i niszczenie mienia.

6.Stała kontrola wypełniania obowiązku szkolnego pod kątem frekwencji.

7. Proponowanie wzorów osobowych zaczerpniętych z historii, literatury, świata współczesnego.

 

Uroczystości szkolne, realizacja treści zawartych w programach nauczania, katechezy, spotkania z pedagogiem, policjantem, ankiety, dyskusje, psychodrama.
1.Poszerzenie wiedzy nt. praw dziecka zawartych w Konwencji Praw Dziecka i jej przestrzegania  w Polsce i innych krajach.

2. Realizacja programu Wychowania do życia w rodzinie.

Pogadanki, dyskusje.
1.Eliminiowanie agresywnych zachowań i prób siłowych rozwiązywania konfliktów.

2. Uczenie się właściwych sposobów rozwiązywania konfliktów.

3. Propagowanie życzliwości i otwartości w stosunkach międzyludzkich, kultury osobistej, zasad dobrego wychowania.

4. Promowanie odwagi cywilnej i reakcji w przypadku bycia świadkiem przemocy, wandalizmu, obrażania drugiego człowieka.

Dyskusja, psychodrama, spotkania z policjantem, pedagogiem, spektakle profilaktyczne, nagradzanie wzorowych postaw, upominanie źle zachowujących się uczniów.
1.Przeprowadzenie ankiet pomagających poznać zainteresowania ucznia.

2.Przydzielanie zadań o zróżnicowanym stopniu trudności i sposobie realizacji w zależności od uzdolnień, możliwości, rozwoju i postępów ucznia.

3.Zapoznanie uczniów z różnymi technikami zdobywania wiedzy.

4.Przygotowanie do życia w społeczeństwie informatycznym i informacyjnym.

5.Praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce.

Ankiety, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne koła zainteresowań, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, przygotowanie do konkursów.
1.Zapoznanie uczniów ze sposobami zdobywania informacji- realizacja ścieżki multimedialnej.

2.Zespołowe przygotowanie i prezentowanie wiedzy zdobytej na dany temat.

3.Udział w konkursach przedmiotowych i innych związanych z zainteresowaniami uczniów.

4. Przygotowanie uczniów do obchodów uroczystości zgodnie z kalendarzem imprez.

5.Udział uczniów  w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Udostępnianie czasopism, książek, filmów, Internetu, prezentacja uzdolnień, udział w konkursach przedmiotowych, ekologicznych, recytatorskich, piosenki, teatralnych, apele. Umieszczanie nazwisk zwycięzców , laureatów na stronie internetowej szkoły.
1.Uczulenie na szczególną dbałość o higienę ciała i odzieży w okresie dojrzewania.

2.Propagowanie zasad racjonalnego odżywiania się i dbania o rozwój fizyczny.

3.Przekazywanie wiedzy z zakresu tematyki uzależnień, zdrowych sposobów zaspakajania swoich potrzeb.

4.Ukazywanie szkodliwości hałasu  i dłuższego w nim przebywania.

5.Przekazywanie podstawowej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy.

6.Zapoznanie uczniów z instrukcjami obowiązującymi w razie ogłoszenia alarmu, również tzw. alarmy próbne.

7.Promowanie racjonalnego rozkładu dnia – sen, czas na naukę, wypoczynek.

Pogadanki, filmy, spotkania z pielęgniarką, pedagogiem, spektakle profilaktyczne, warsztaty dla uczniów.
1.Ukazywanie znaczenia czynnego na świeżym powietrzu w dobie rozwoju techniki, komputeryzacji i innych zagrożeń cywilizacyjnych.

2. Zapoznanie uczniów ze skutkami ingerencji człowieka w świat przyrody, aktualnym stanem środowiska naturalnego.

3. Zapoznanie z instytucjami działającymi na rzecz środowiska.

4.Dbanie o czystość wyznaczonego regionu szkoły i najbliższego otoczenia.

5. Uczenie właściwego zachowania w kontaktach z przyrodą ,eliminowanie zjawiska znęcania się nad zwierzętami.

Wycieczki klasowe, biwaki, zabawy terenowe, pogadanki, dyskusje, SKS, Dzień Ziemi, Dzień Drzewa, Akcja Sprzątania Świata, inscenizacje.